Skip to main content

Боротьба з корупцією в Україні носить системний характер.

Боротьба з корупцією в Україні носить системний характер.
 
Корупція в Україні, незважаючи на заходи, які вживаються Урядом, негативно впливає на реалізацію конституційних прав і свобод людини та громадянина, проведення соціальних перетворень та економічний розвиток, викликає недовіру до державних інститутів, створює негативний імідж держави на міжнародній арені.
З 01 січня 2011 року до сьогодні правовою основою протидії корупції була Конституція України, Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції, Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, Стамбульський план дій боротьби з корупцією Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Указ Президента України від 11 вересня 2006 року № 742 «Про Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності».
07 червня 2011 року Президент України В.Ф. Янукович підписав, прийнятий Верховною Радою, Закон України від 07.04.2011 №3206 - VI «Про засади запобігання та протидії корупції» (далі – Закон). Відповідно до прикінцевих та перехідних положень, зазначений Закон набирає чинності з 01 липня 2011 року, крім статті 11 «Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» і статті 12 «Фінансовий контроль», які набирають чинності з 01 січня 2012 року. Крім того парламентарі затвердили форму декларації про майно, доходи, фінансового характеру, яка є додатком до цього Закону України.
Закон складається з VIІІ розділів та 33 статей, які в цілому відповідають антикорупційним європейським стандартам і спрямовані на виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері протидії корупції. Усунення корупційних можливостей у законодавстві покликане кардинально змінитиситуацію та стати суттєвим кроком на шляху до наближення України до світових стандартів.
Перш за все вводяться низка термінів, які раніше не вживалися у діючому законодавстві, такі як:
безпосереднє підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;
члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
До того ж розмежовані поняття члени сім'ї та близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону.
Доречи, стаття 4 визначає суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення до них відносяться: особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; посадові особи юридичних осіб, фізичні особи - у разі одержання від них зазначеними вище особами, або за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди; особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону.
Крім того, Закон визначає, що корупційним правопорушенням є умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене будь якою з вище перелічених осіб, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.
         Корупція, відповідно до Закону це використання особою (суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення), наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі (суб’єкту відповідальності за корупційні правопорушення), або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей.
Так Закон докорінно змінює загальнодержавний підхід до розуміння корупції та антикорупційних заходів, містить низку новел, правових інститутів, які невідомі вітчизняним правовим традиціям, а тому потребують додаткового пояснення.
КРУ в Донецькій області продовжить і надалі висвітлювати питання реалізації державної антикорупційної політики.
 
 
 
Контрольно-ревізійне управління в Донецькій області